Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i doradztwa w ramach projektu „Przypływ umiejętności w Turystyce – regionalnej specjalizacji województwa zachodniopomorskiego – etap II”.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia: 1158809

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:

a) ofertę należy złożyć na formularzach załączonych do niniejszego zapytania
b) ofertę można: dostarczyć kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura projektu prowadzonego przez Zamawiającego, ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin, pokój 188 a, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00;
c) ofertę należy dostarczyć nie później niż do 14 stycznia 2019 r. do godz. 09:00
d) ofertę należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.: RPZP.08.06.00-32-K008/18 (z zaznaczeniem numeru części składowej, na którą składana jest oferta)
d) W razie pytań dotyczących niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Klaudia Rakoczy
nr. tel. 91 434 21 87 w dni robocze w godzinach 08.00-16.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Klaudia Rakoczy

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 434 21 87

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji
i przeprowadzenia szkoleń i doradztwa w ramach projektu : „Przypływ umiejętności w Turystyce – regionalnej specjalizacji województwa zachodniopomorskiego – etap II”.
Zapytanie ofertowe jest podzielone na 5 części składowych:

Część I
Świadczenie usług trenerskich do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z opisem zamówienia:
1) Przewodnik turystyczny terenowy obszar – województwo zachodniopomorskie – 1 grupa (28 dni x 8h)
Jednostka miary to „godzina lekcyjna”( 45 minut). Istnieje możliwość przedłożenia oferty na wybrane moduły szkoleniowe lub na całe szkolenie.

Część II
Świadczenie usług trenerskich do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z opisem zamówienia:
1) Przewodnik turystyczny miejski – obszar – Szczecin – 2 grupy (2 grupy x 24 dni x 8 h)
Jednostka miary to „godzina lekcyjna”( 45 minut).
Istnieje możliwość przedłożenia oferty na wybrane moduły szkoleniowe lub na całe szkolenie.

Część III
Świadczenie usług trenerskich do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z opisem zamówienia:
1) Pilot wycieczek – 2 grupy (2 grupy x 20 dni x 8 h)
Jednostka miary to „godzina lekcyjna”( 45 minut).
Istnieje możliwość przedłożenia oferty na wybrane moduły szkoleniowe lub na całe szkolenie

Część IV
Świadczenie usług hotelarsko–gastronomicznych związanych z przeprowadzeniem szkoleń w ramach projektu: „Przypływ umiejętności w Turystyce – regionalnej specjalizacji województwa zachodniopomorskiej – etap II”:
1) Wynajem sal szkoleniowych zgodnie z opisem zamówienia.
2) Usługi noclegowe zgodne z opisem zamówienia.
3) Usługi gastronomiczne zgodne z opisem zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych usług zawartych w części IV Zapytania ofertowego.

Część V
Świadczenie usług doradczych w zakresie doradztwa indywidualnego zgodnego z opisem zamówienia:
1) Doradztwo indywidualne : – łącznie 860 godzin – po 4 godziny dla każdego uczestnika szkolenia (4 h x 215 osób) w ramach projektu „Przypływ umiejętności w Turystyce – regionalnej specjalizacji województwa zachodniopomorskiej – etap II” zgodnie z przedmiotem zamówienia.
Jednostka miary to „godzina zegarowa” – 60 minut.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększający szanse na zatrudnienie poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie kompleksowej organizacji
i przeprowadzenia szkoleń i doradztwa w ramach projektu “Przypływ umiejętności w turystyce -regionalnej specjalizacji województwa zachodniopomorskiego – etap II”

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 Usługi hotelarskie
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55130000-0 Inne usługi hotelarskie
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55330000-2 Usługi kawiarniane
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Część 1: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019
Część 2: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2020
Część 3: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2020
Część 4: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020
Część 5: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają, poza wymaganiami określonymi przy opisach poszczególnych części zamówienia, poniższe warunki:
a. Posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji szkoleń – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 – dot. Części I, II, III
b. Posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 – dot. Części V
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 5 (część V), załącznika nr 4 (część I V ), załącznika nr 7 (CZĘŚĆ I,II,III) – dot. Części I, II, III, IV i V
d. Przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy– weryfikowane na podstawie załącznika nr 10 pt: Istotne Warunki Umowy – dot. Części I, II, III, IV i V
e. Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Część I
1) Doświadczenie zawodowe:
a) Trenerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe
b) Trenerzy muszą posiadać doświadczenie zawodowe w danym module szkoleniowym, na który składają ofertę (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regionu – Pomorza Zachodniego).
c) Od każdego z trenerów wymagane jest minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń w danym module szkoleniowym, na który składają ofertę.
2) Po stronie trenera realizującego szkolenie leży zorganizowanie i opłacenie dojazdu oraz noclegu (jeżeli istnieje taka konieczność) do miejsca szkolenia, w którym prowadził będzie zajęcia.
3) Zamawiający zakłada, iż jeden trener zrealizuje od 0 do 11 modułów szkoleniowych w projekcie.
Istnieje możliwość przedłożenia oferty na wybrane moduły szkoleniowe lub na całe szkolenie.
Rzeczywiste zaangażowanie wybranych trenerów w realizację szkoleń będzie wynikało z ich dyspozycyjności oraz możliwości realizacyjnych.
Szczegóły oceny posiadanego doświadczenia zawodowego zostały przestawione w części Zapytania pt: Kryteria oceny ofert.

Część II
1) Doświadczenie zawodowe:
a) Trenerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe.
b) Trenerzy muszą posiadać doświadczenie zawodowe w danym module szkoleniowym, na który składają ofertę.
c) Od każdego z trenerów wymagane jest minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń w danym obszarze szkoleniowym, na który składają ofertę.
2) Po stronie trenera realizującego szkolenie leży zorganizowanie i opłacenie dojazdu do miejsca szkolenia oraz noclegu (jeżeli istnieje taka konieczność), w którym prowadził będzie zajęcia.
3) Zamawiający zakłada, iż jeden trener zrealizuje od 0 do 12 modułów szkoleniowych w projekcie.
Istnieje możliwość przedłożenia oferty częściowej na wybrane moduły szkoleniowe lub na całe szkolenie. Rzeczywiste zaangażowanie wybranych trenerów w realizację szkoleń będzie wynikało z ich dyspozycyjności oraz możliwości realizacyjnych.
Szczegóły oceny posiadanego doświadczenia zawodowego zostały przestawione w części Zapytania pt: Kryteria oceny ofert.

Część III
1) Doświadczenie zawodowe:
a) Trenerzy muszą posiadać wykształcenie wyższe.
b) Trenerzy muszą posiadać doświadczenie zawodowe w danym module szkoleniowym, na który składają ofertę.
c) Od każdego z trenerów wymagane jest minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń w danym obszarze szkoleniowym, na który składają ofertę.
2) Po stronie trenera realizującego szkolenie leży zorganizowanie i opłacenie dojazdu do miejsca szkolenia oraz noclegu (jeżeli istnieje taka konieczność), w którym prowadził będzie zajęcia.
3) Zamawiający zakłada, iż jeden trener zrealizuje od 0 do 11 modułów szkoleniowych w projekcie.
Istnieje możliwość przedłożenia oferty częściowej na wybrane moduły szkoleniowe lub na całe szkolenie. Rzeczywiste zaangażowanie wybranych trenerów w realizację szkoleń będzie wynikało z ich dyspozycyjności oraz możliwości realizacyjnych.
Szczegóły oceny posiadanego doświadczenia zawodowego zostały przestawione w części Zapytania pt: Kryteria oceny ofert.

Część IV
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub prowadzą własną działalność w zakresie usług hotelarsko-gastronomicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. tzn. dysponują bazą usługową niezbędną do realizacji zamówienia.
3. Dysponują minimum 2 letnim doświadczeniem w zakresie organizacji imprez o charakterze turystycznym w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych lub w zakresie usług hotelarsko-gastronomicznych w przypadku prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.
4. W ciągu ostatnich 2 lat działalności zorganizowali, na terenie województwa zachodniopomorskiego, minimum 30 imprez turystycznych w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, dla grup min. 15 osobowych lub, w przypadku prowadzenia własnej działalności hotelarsko-gastronomicznej, obsłużyli minimum 30 grup szkoleniowych, po minimum 15 osób każda, w zakresie usług hotelarsko-gastronomicznych. Dowodem na spełnienia tego warunku będzie załączony do oferty wykaz imprez turystycznych lub szkoleń o których mowa powyżej, zawierający co najmniej datę, miejsce imprezy/szkolenia, zleceniodawcę oraz liczbę osób.
5. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

Cześć V
1) Doświadczenie zawodowe:
a) Doradcy zawodowi muszą posiadać wykształcenie w zakresie doradztwa zawodowego lub certyfikat doradcy zawodowego umożliwiający realizację zajęć zgodnie z założeniami projektu;
b) Od każdego z doradców wymagane jest minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe
w zakresie doradztwa zawodowego w obszarze szkoleniowym zgodnym z założeniami projektu.
2) Po stronie doradcy realizującego szkolenie leży zorganizowanie i opłacenie dojazdu oraz noclegu (jeżeli istnieje taka konieczność) do miejsca, w którym będzie prowadził doradztwo.
3) Zamawiający zakłada, iż jeden doradca zrealizuje w projekcie od 0 do 860 h zajęć w zakresie doradztwa indywidualnego (łącznie w projekcie: 215 osób x 4 h/os)

Rzeczywiste zaangażowanie wybranych doradców w realizację szkoleń będzie wynikało z ich dyspozycyjności oraz możliwości realizacyjnych.
Szczegóły oceny posiadanego doświadczenia zawodowego zostały przestawione w części Zapytania pt: Kryteria oceny ofert.

Warunki zmiany umowy

Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ wraz z podaniem daty upublicznienia zmienionego
zapytania ofertowego, a także opisu dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne na
zakres wprowadzonych zmian.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki zgodnie z Zapytaniem ofertowym:

– Załącznik nr 11 – Zapytanie ofertowe
– Załącznik nr 10 – Istotne postanowienia umowy.

CZĘŚĆ I, II, III
-Formularz oferty z załącznikami 1-9
CZĘŚĆ IV
-Formularz oferty z załącznikami 1-5
CZĘŚĆ V
-Formularz oferty z załącznikami 1-7

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania.

Szczegółowe kryteria oceny oraz opis sposobu przyznawania punktacji znajdują się w Załączniku nr 11 pt: Zapytanie ofertowe

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI ZART SP. Z O.O.

Adres

Józefa Korzeniowskiego 1/188

70-211 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914342187

Fax

914337003

NIP

8512391982

Tytuł projektu

Przypływ umiejętności w Turystyce – regionalnej specjalizacji woj. zachodniopomorskiego – etap II

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K008/18-00