Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 04-03-2019
Numer ogłoszenia
1168896
Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:

a) ofertę należy złożyć na formularzach załączonych do niniejszego zapytania
b) ofertę można: dostarczyć kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura projektu prowadzonego przez Zamawiającego, ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin, pokój 188 a, w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00;
c) ofertę należy dostarczyć nie później niż do 04 marca 2019 r. do godz. 09:00
d) ofertę należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.: RPZP.08.06.00-32-K008/18 i tytuł szkolenia.
d) W razie pytań dotyczących niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Joanna Wachnik
nr tel. 91 434 21 87 w dni robocze w godzinach 08.00-16.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Joanna Wachnik
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
91 434 21 87
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi trenera/ów w wymiarze zgodnym z poniższą specyfikacją (1h = 45 minut) w celu przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Przypływ umiejętności w Turystyce – regionalnej specjalizacji województwa zachodniopomorskiego – etap II”

Zgodnie z poniższą specyfikacją:

1) ANIMATOR TURYSTYKI – 48 h (6dni ) x 1 grupa szkoleniowa
2) MENEDŻER PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH – 80 h (10 dni) x 2 grupy szkoleniowe
3) MENEDŻER E-NARZĘDZI W TURYSTYCE – 80 h (10 dni) x 4 grupy szkoleniowe
4) KIEROWNIK ( MENEDŻER) HOTELU – 80 h (10 dni) x 2 grupy szkoleniowe

Jednostka miary to „godzina lekcyjna” – (45 minut).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne moduły szkoleniowe wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem głównym jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększający szanse na zatrudnienie poprzez wysokiej jakości szkolenia zawodowe.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi trenera/ów w wymiarze zgodnym z poniższą specyfikacją (1h = 45 minut) w celu przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „Przypływ umiejętności w Turystyce – regionalnej specjalizacji województwa zachodniopomorskiego – etap II”
Zgodnie z poniższą specyfikacją:
1) ANIMATOR TURYSTYKI – 48 h (6dni ) x 1 grupa szkoleniowa
2) MENEDŻER PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH – 80 h (10 dni) x 2 grupy szkoleniowe
3) MENEDŻER E-NARZĘDZI W TURYSTYCE – 80 h (10 dni) x 4 grupy szkoleniowe
4) KIEROWNIK ( MENEDŻER) HOTELU – 80 h (10 dni) x 2 grupy szkoleniowe
Jednostka miary to „godzina lekcyjna” – (45 minut).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne moduły szkoleniowe wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy wykaz szkoleń wraz z zakresem tematycznym oraz podziałem na moduły:
1) ANIMATOR TURYSTYKI – 48 h (6 dni x 8 h ) x 1 grupa szkoleniowa (grupa ok. 15 osobowa)
Zakres tematyczny z podziałem na moduły:
1.1 Aktywny wypoczynek część I – aspekty zdrowotne aktywnego spędzania wolnego czasu, czyli jak zachęcić grupę do aktywności ruchowej ( 1 dzień x 8 h)
1.2 Aktywny wypoczynek część II – tworzenie programów i scenariuszy z propozycją aktywnego wypoczynku (1 dzień x 8 h)
1.3 Animacja dzieci i młodzieży (1 dzień x 8 h)
1.4 Animacja osób dorosłych (1 dzień x 8 h)
1.5 Warsztaty aktorskie (2 dni x 8h)
2) MENEDŻER PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH – 80 h (10 dni x 8 h) x 2 grupy szkoleniowe (grupy średnio 15 osobowe)
Zakres tematyczny z podziałem na moduły:
1.1 Istota produktu turystycznego – struktura i elementy (2 dni x 8 h)
1.2 Komercjalizacja produktu turystycznego (1 dzień x 8 h)
1.3 Metodologia tworzenia produktu turystycznego oraz budżetowanie (2 dni x 8 h)
1.4 Produkt turystyczny – podejście innowacyjne, markowe, case study ( 2 dni x 8 h)
1.5 Samodzielne kompleksowe opracowanie produktów turystycznych (3 dni x 8 h)
3) MENEDŻER E-NARZĘDZI W TURYSTYCE – 80 h (10 dni) x 4 grupy szkoleniowe
(grupy średnio 10 osobowe)
Zakres tematyczny z podziałem na moduły:
1.1 Kampanie Google Ad Words, narzędzia Google (2 dni x 8 h)
1.2 Media społecznościowe w marketingu turystycznym (2 dni x 8 h)
1.3 Nowoczesne trendy w projektowaniu i funkcjonowaniu stron internetowych
(2 dni x 8 h)
1.4 E-mail marketing. Skuteczne pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW (2 dni x 8 h)
1.5 Wykorzystanie technologii VR oraz rywalizacji w marketingu turystycznym (2 dni x 8 h)
4) KIEROWNIK ( MENEDŻER) HOTELU – 80 h (10 dni x 8 h) x 2 grupy szkoleniowe
(grupy średnio 15 osobowe)
Zakres tematyczny z podziałem na moduły:
1.1 Wprowadzenie do zawodu (2 dni x 8 h)
1.2 Zarządzanie(2 dni x 8 h)
1.3 Organizacja pracy hotelu (2 dni x 8 h)
1.4 Marketing hotelu (2dni x 8 h)
1.5 Zasoby ludzkie – budowanie zespołu (2 dni x 8 h)
Kod CPV
80000000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Harmonogram realizacji zamówienia
ANIMATOR TURYSTYKI – 48 h (6dni ) x 1 grupa szkoleniowa: III kwartał 2019 – IV kwartał 2019
MENEDŻER PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH – 80 h (10 dni) x 2 grupy szkoleniowe:
I edycja: II kwartał 2019 – II kwartał 2019
II edycja: I kwartał 2020 – I kwartał 2020
MENEDŻER E-NARZĘDZI W TURYSTYCE – 80 h (10 dni) x 4 grupy szkoleniowe:
I edycja: I kwartał 2019 – II kwartał 2019
II edycja: II kwartał 2019 – II kwartał 2019
III edycja: I kwartał 2020 – I kwartał 2020
IV edycja: II kwartał 2020 – II kwartał 2020
KIEROWNIK ( MENEDŻER) HOTELU – 80 h (10 dni) x 2 grupy szkoleniowe:
I edycja: II kwartał 2019 – II kwartał 2019
II edycja: IV kwartał 2019 – IV kwartał 2019
Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają, poniższe warunki:

a. Posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji szkoleń – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 .
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 6.
d. Przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy– weryfikowane na podstawie załącznika nr 9 pt: Istotne Postanowienia Umowy.
Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie
1) Doświadczenie zawodowe:
a) Trenerzy muszą posiadać wykształcenie min. średnie.
b) Trenerzy muszą posiadać doświadczenie zawodowe w danym module szkoleniowym, na który składają ofertę.
c) Od każdego z trenerów wymagane jest minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń w danym obszarze tematycznym, module szkoleniowym, na który składają ofertę.
Warunki zmiany umowy
Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ wraz z podaniem daty upublicznienia zmienionego
zapytania ofertowego, a także opisu dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne na
zakres wprowadzonych zmian.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Wymagania stawiane Wykonawcom:

1) Doświadczenie zawodowe:
a) Trenerzy muszą posiadać wykształcenie min. średnie.
b) Trenerzy muszą posiadać doświadczenie zawodowe w danym module szkoleniowym, na który składają ofertę.
c) Od każdego z trenerów wymagane jest minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń w danym obszarze, module szkoleniowym, na który składają ofertę.
2) Po stronie trenera realizującego szkolenie leży zorganizowanie i opłacenie dojazdu oraz noclegu (jeżeli istnieje taka konieczność) do miejsca szkolenia, w którym prowadził będzie zajęcia.
Istnieje możliwość przedłożenia oferty na wybrane moduły szkoleniowe lub na całe szkolenie.
Rzeczywiste zaangażowanie wybranych trenerów w realizację szkoleń będzie wynikało z ich dyspozycyjności oraz możliwości realizacyjnych.
Szczegóły oceny posiadanego doświadczenia zawodowego zostały przestawione w części Zapytania pt: Kryteria oceny ofert.

Kryteria oceny ofert

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania.

1. Cena (C) –40%
Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1 – Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 godzinę pracy trenera, tj. 45 minut, otrzyma 40 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:

C = Cn / Co x 40
gdzie C = przyznane punkty za cenę,
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert, Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie trenerów (D) – 30%
Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 3 – zostaną przyznane punkty, za udokumentowaną liczbę godzin pracy adekwatną do wybranego obszaru tematycznego, a także liczbę szkoleń przeprowadzonych w danym module tematycznym szkolenia (spełniających wymagania dot. minimalnego doświadczenia zawodowego).

Łączna liczba przeprowadzonych szkoleń min. 8 godzinnych w tematyce danego szkolenia:

0- 1 szkoleń: 0 punktów
2 –7 szkoleń: 10 punktów
8– 12 szkoleń: 20 punktów
Powyżej 12 szkoleń: 30 punktów (max. pkt dla Wykonawcy)

3. Szczegółowy program szkolenia (P) – 20%
Wykonawca, który opracuje program dla danego szkolenia lub wybranego modułu tematycznego, na który składa ofertę, otrzyma punkty za jakość sporządzonego programu. Punkty przyzna komisja powołana do oceny programów szkoleniowych.

1 pkt – program zawiera błędy poważne;
2-6 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów jest większa niż 5;
7-11 pkt – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów nie przekracza 5;
12-16 pkt – program nie zawiera błędów, jednak jej jakość jest średnia;
17-19 pkt – program jest dobrej jakości,
20 pkt – program jest bardzo dobrej jakości.

Program należy złożyć na załączniku nr 4.
Brak przesłanego Programu szkolenia będzie skutkował odrzuceniem oferty.

4. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 10 %
Ocena nastąpi w oparciu o oświadczenie z załącznika nr 5. Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność szkoleń w danym module tematycznym, przy czym dostępność usług oznacza, że trener w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie realizację szkolenia (dotyczy okresu realizacji projektu).
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji szkolenia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie.
Sposób przyznawania punktów:

0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
2 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8 dni
6 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5 dni
8 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dzień

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca deklaruje gotowość do rozpoczęcia świadczenia usługi nie może być większa niż 14.

Łącznie badana Oferta na część szkoleniową otrzyma punkty według następującego wzoru:

SP = C + D + P + U
SP – suma punktów
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie trenerów,
P – liczba punktów w kryterium Program szkolenia,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Wykluczenia
Zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa
ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU TURYSTYKI ZART SP. Z O.O.
Adres

Józefa Korzeniowskiego 1/188

70-211 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu
914342187
Fax
914337003
NIP
8512391982
Tytuł projektu
Przypływ umiejętności w Turystyce – regionalnej specjalizacji woj. zachodniopomorskiego – etap II
Numer projektu
RPZP.08.06.00-32-K008/18-00