W dniu 05 stycznia 2019 r. zamieszczono na stronie internetowej bazy konkurencyjności oraz na
stronie Zamawiającego zapytanie ofertowe nr 1158809 dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
usług trenerskich w ramach projektu pt. „Przypływ umiejętności w Turystyce – regionalnej
specjalizacji województwa zachodniopomorskiego – etap II” realizującej projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPZP: 08.06.00-32-K008/18

Pobierz informację o wynikach postępowania