Regulamin Meeting Point

Regulamin uczestnictwa w spotkaniu warsztatowo-integracyjnym środowiska turystyki Pomorza Zachodniego

31 stycznia – 1 lutego 2020 r. – Mielno

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w spotkaniu warsztatowo-integracyjnym sektora turystyki województwa zachodniopomorskiego, zwanym dalej Spotkaniem.
 2. Organizatorami tego przedsięwzięcia jest: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART
  z o.o. oraz stowarzyszenie Forum Turystyki Regionów.
 3. Zapisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Spotkaniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Rejestracja uczestnictwa trwa do wyczerpania puli dostępnych miejsc i odbywa się:
 1. Uczestnictwo w spotkaniu jest odpłatne – zgodnie kwotami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie wpłaty na konto: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o., 70-211 Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1; Bank BNP Paribas SA – numer konta 88 2030 0045 1110 0000 0055 6950.
 3. Po otrzymaniu wpłaty zostanie wystawiona faktura w formule dla imprez turystycznych – VAT marża.
 4. Organizatorzy Spotkania nie pokrywają kosztów dojazdu Uczestników.
 5. Organizatorzy Spotkania zastrzegają sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Spotkania.
 6. Liczba miejsc na Spotkaniu jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Spotkaniem.
 8. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Spotkaniu będą rozstrzygane w drodze porozumienia, a w wypadku jego braku – przez sąd właściwy dla siedziby Organizatorów.
 10. W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości i skarg Uczestnik powinien kontaktować się niezwłocznie z Organizatorami.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas wszelkich działań w ramach Spotkania w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2020 r. Organizatorzy mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i filmowe dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy.
 2. Uczestnictwo w Spotkaniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatorów i podmioty z nimi powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszelkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy.
 2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w spotkaniu zebrane przez Organizatorów gromadzone będą w celu wszelkich przyszłych kontaktów z uczestnikiem w tym przeprowadzenia Spotkania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych do celów kontaktu z Organizatorami.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów i mogą być przekazywane wyłącznie ich podwykonawcom, w szczególności dostawcom usług noclegowych, rozwiązań informatycznych, prawnych, doradczych oraz księgowo-administracyjnych, w związku z realizacją zadań tych podmiotów, zgodnie z zasadami RODO.
 5. Uczestnik spotkania ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych, może też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
 6. Osobą do kontaktu jest Pani Joanna Rutkowska, tel. 693 600 046 lub 91 434 21 87, e-mail